Post Icon

Документи

БЮДЖЕТ

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица

Политика за поверителност и защита

АДМИНСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН за учебна 2022-2023 година

Етичен кодекс на работещите с деца

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

План-програма за превенция на ранното напускане на деца от детската градина

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА на ДГ Щастливо детство

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Програма за предоставяне на равни възможности за децата от уязвими групи

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

СТРАТЕГИЯ за развитие на ДГ Щастливо детство 2020-2024 година

План-програма по БДП – 2022-2023 г.

План за контролна дейност 2022-2023 г.

План за квалификационна дейност 2022-2023 г.

План за работа на педагогическия съвет 2022-2023

План за тематична проверка 2021-2023

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS